เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟิฟตี้ไนน์เฮิร์บส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ในกลุ่มเครื่องหมายการการค้า ”59Herbs” เพื่อสนับสนุนสินค้าทางการเกษตร สมุนไพร และพืชธรรมชาติ ภายใต้การกำกับดูแลโดยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์คนไทย

         โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนโยบายในการบริหารงาน

กลุ่มสินค้าในเครือ

  • เครื่องสำอางค์จากพืชธรรมชาติ
  • อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทย
  • ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสินค้าเกษตรอินทรีย์

“เราจะพัฒนาสินค้าไทยเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด สู่ผู้บริโภค”
ดร.สิรพรณ์ เพลินจิต
(กรรมการผู้จัดการ)

59herbs